Obchodní podmínky

obchodní společnost BRAND CONCEPT  s.r.o.,
se sídlem F.X. Procházky 162/9, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ 24784753
zapsaná ve v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 174003

a

obchodní korporace HARTMANN – RICO a.s.,

se sídlem Masarykovo náměstí 77, 664 71 Veverská Bítýška, IČ 44947429
zapsaná ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 644

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
https://www.autolekarnicka.cz

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího dostupného na adrese https://www.autolekarnicka.cz v případě volby zasílání zboží. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky jsou trvale k dispozici na uvedené webové stránce a kupující, pokud chce učinit objednávku, musí s nimi vyslovit souhlas.
 2. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami a dále pak příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními o kupní smlouvě zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 3. Právní vztahy prodávajícího se spotřebiteli se dále řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a v některých případech Krajská hygienická stanice (www.khsbrno.cz).
 4. Prodávající pro případ zasílání zboží obchodní společnost BRAND CONCEPT  s.r.o., se sídlem F.X. Procházky 162/9, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ 24784753, zapsaná ve v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 174003.
 5. Prodávající pro případ osobního odběru v partnerských lékárnách je přímo partnerská lékárna.
 6. Provozovatelem on-line obchodu je obchodní korporace HARTMANN – RICO a.s., se sídlem Masarykovo náměstí 77, 664 71 Veverská Bítýška, IČ 44947429, zapsaná ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 644.
 7. Kupující je spotřebitel, nepodnikající právnická osoba nebo podnikatel.
  • Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti a mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
  • Nepodnikající právnická osoba je právnická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím jedná mimo rámec své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (např. nadace a obecně prospěšné společnosti).
  • Podnikatel je právnická nebo fyzická osoba naplňující znaky uvedené v ustanoveních § 420–422 občanského zákoníku.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Informace o zboží uvedené v internetovém obchodě prodávajícího nejsou závaznou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 1 občanského zákoníku a mají pouze informativní charakter. Fotografie uvedené na stránkách obchodu mají pouze ilustrativní charakter. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (dále jen „objednávka“). Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí dle propagačních materiálů prodávajícího. Jakékoliv odchylky od propagačních materiálů prodávajícího uvedené v objednávce kupujícího nejsou pro smluvní strany právně závazné. K uzavření kupní smlouvy dochází potvrzením objednávky ze strany prodávajícího zaslaným na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. V případě, že v tomto potvrzení kupující nalezne jakoukoliv nesrovnalost, má povinnost neprodleně prodávajícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 4. Informace uvedené v internetovém obchodě prodávajícího obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 5. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s těmi, kteří dříve podstatným způsobem porušili kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

III. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

 1. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy (zrušit jakoukoliv potvrzenou objednávku nebo její část), a to v následujících případech:
  (a) objednané zboží se již nevyrábí nebo se nedodává na český trh,
  (b) výrazným způsobem se změnila výrobní nebo velkoobchodní cena objednaného zboží,
  (c) nepředvídané události ( vyšší moc, válka, nepokoje, pracovní boje, úřední opatření, nedostatky energie nebo surovin anebo poruchy provozu),
  (d) insolvence nebo špatná platební morálka kupujícího,
  (e) kupující u dřívějších objednávek neodebral veškeré zboží ke sjednanému termínu nebo nesplnil své platební povinnosti vůči prodávajícímu.
 2. Po odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícího neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky ohledně případné domluvy na dodání jiného zboží nebo jiném postupu.

IV. Zvláštní práva spotřebitelů na odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

 1. Spotřebitel může od smlouvy sjednané na dálku odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední dílčí dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Písemné odstoupení od smlouvy zasílá spotřebitel na adresu prodávajícího uvedenou výše.
 2. Spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy nebo prodejního dokladu, bankovní spojení a způsob vrácení zboží.
 3. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Spotřebitel je povinen do 14 dní od okamžiku odstoupení od smlouvy prodávajícímu zaslat (nikoliv na dobírku) nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní (nesmí jevit známky opotřebení či poškození). Náklady související s vrácením zboží nese spotřebitel.
 4. Prodávající je povinen spotřebiteli ve stejné lhůtě vrátit kupní cenu, nikoliv však dříve, než od spotřebitele obdrží vrácené zboží. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 5. Spotřebiteli je prodávající vedle kupní ceny povinen vrátit také zaplacené náklady na dodání zboží, a to stejným způsobem, jakým platbu od spotřebitele přijal (nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen spotřebiteli nahradit nejlevnější z nich). Jiným způsobem vrátí peněžní prostředky jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a prodávajícímu tím nevzniknou další náklady. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání, které odpovídají nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Ustanovení občanského zákoníku o právu na odstoupení od smlouvy nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Je-li vrácené zboží poškozeno nebo není-li kompletní, je prodávající oprávněn vůči spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. V případě, že spotřebitel vyjme zboží nebo jeho část z uzavřeného obalu, čímž naruší jeho sterilitu, není možné od smlouvy odstoupit z hygienických důvodů v souladu s § 1837 písm. g) občanského zákoníku.
 7. Je-li spotřebiteli poskytnut ke zboží, jež je předmětem odstoupení od smlouvy, dárek, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele, pozbývá darovací smlouva účinnosti a spotřebitel je povinen poskytnutý dárek vrátit spolu se zbožím.

V. Dodací podmínky

 1. Způsob dodání zboží určuje kupující při zadávání objednávky, přičemž volí mezi osobním odběrem v lékárně zvolené z nabídky nebo zasláním zboží. V případě osobního odběru v lékárně zvolené kupujícím z nabídky je kupující povinen si lékárničku vyzvednout do deseti pracovních dnů ode dne doručení přijetí objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu dle čl. II. odst. 3 těchto obchodních podmínek; po tuto dobu bude mít kupující lékárničku v dané lékárně rezervovánu a připravenu k odběru.
 2. V případě volby osobního odběru vzniká závazkový vztah pouze mezi dodávající lékárnou a kupujícím; na případ osobního odběru se tyto obchodní podmínky nevztahují, pokud není v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak.
 3. Zboží dodá prodávající na jakoukoliv požadovanou adresu v rámci ČR dle požadovaného způsobu přepravy. Náklady na dodání budou účtovány dle zvoleného způsobu dodání uvedené v internetovém obchodu prodávajícího. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Prodávající dodá zboží v co nejkratší možné době. Zboží na skladě je odesíláno zpravidla následující pracovní den, pokud bylo objednáno do 15. hodiny. O delší dodací lhůtě je kupující neprodleně informován. Nedodá-li prodávající zboží v této lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.
 5. Doprava zboží bude realizována prostřednictvím České pošty s.p. nebo společnosti PPL CZ s.r.o. dle volby kupujícího při zadávání objednávky. Zboží je odesláno na adresu, kterou kupující uvede v objednávce. Pokud kupující na dané adrese není zastižen, bude zásilka uložena v souladu s aktuálními podmínkami zvoleného dopravce.
 6. Zboží bude dodáváno v běžných papírových či jinak obvyklých obalech.
 7. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval a případné vady včetně poškození obratem u prodávajícího reklamoval.
 8. Pokud kupující zboží nepřevezme, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat po kupujícím náhradu způsobené škody.

VI. Platební podmínky

 1. Kupující volí jednu z následujících platebních možností: platba převodem na účet prodávajícího předem, on-line platba kartou prostřednictvím platební brány Raiffeisenbank a.s., nebo dobírkou.
 2. V případě volby platby převodem na účet bude kupujícímu na uvedenou e-mailovou adresu zaslána zálohová faktura. Po připsání kupní ceny vč. poštovného na účet prodávajícího bude kupujícímu na uvedenou e-mailovou adresu zaslán daňový doklad. Kupující je povinen označit platbu variabilním symbolem uvedeným v zálohové faktuře, jinak prodávající není povinen k náhradě případné škody způsobené zpožděním dodání zboží.
 3. V případě volby on-line platby kartou bude kupujícímu na uvedenou adresu zaslán daňový doklad po přijetí platby.
 4. V případě volby dobírky bude daňový doklad zaslán spolu se zbožím.
 5. V případě zasílání zboží prodávající k ceně zboží připočte cenu za dopravu dle následujících údajů, pokud nebude v potvrzení objednávky uvedena částka jiná:
  • Česká pošta:
   poštovné v případě převodu nebo platby kartou: 115 Kč vč. DPH
   poštovné + dobírka: 151 Kč vč. DPH
  • PPL:
   poštovné v případě převodu nebo platby kartou: 143 Kč vč. DPH
   poštovné + dobírka 167 Kč vč. DPH
 6. Náklady spojené s vymáháním pohledávky za kupujícím v prodlení jdou k tíži kupujícího. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 7. V případě, že kupující objedná 5 a více kusů lékárniček, nehradí poštovné.

VII. Ochrana osobních dat, zasílání obchodních sdělení, cookies

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 11. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

VIII. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedená shora v čl. VIII. bodě 2 těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího zasláním zboží na adresu jeho sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 5. Další práva a povinnosti stran související s  vadami upravuje reklamační řád prodávajícího.

IX. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy zákaznického servisu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.
 2. Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 3. Pokud vztah související s užitím webové stránky prodávajícího nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 4. Pro případ řešení sporů mezi prodávajícím a podnikateli se sjednává místní příslušnost Okresního soudu Brno-venkov (případně Krajského soudu v Brně, je-li věcně příslušný soud pro projednání sporu v prvním stupni soud krajský).
 5. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 4. 2. 2015.
 6. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

  Česká obchodní inspekce

  Ústřední inspektorát - oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
  Email: adr@coi.cz
  Web: coi.cz
  Web: adr.coi.cz

  Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vše schváleno
Obsah odpovídá
aktuální vyhlášce.
Rychlá doprava
Buď poštou nebo
osobním odběrem.
800 100 150
Infolinka zdarma
Všední dny 8–16 hod
Napsali o nás
Máte zmatek ve vyhláškách?
Zadejte e-mail – a všechny změny se dozvíte první.
Jako bonus vám již dnes pošleme Příručku první pomoci ZDARMA:
5 kroků k záchraně života při autonehodě.
Souhlasím, aby společnost HARTMANN - RICO a.s. zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto formuláři za účelem zaslání e-booku zdarma a zasílání nabídek produktů a služeb správce na míru.
Další informace ke zpracování, včetně možnosti odvolání souhlasu, naleznete zde.
+
ZDARMA
e-book